Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Nicolien van Gaalen, eigenaar van Kindertherapie “Lavendelvlinder” (hierna te noemen behandelaar) en de cliënt.

Tarieven:

(Bedragen zijn incl. BTW, voorbereiding en vastlegging)Het eerste informatiegesprek en de intake zijn gratis.

– een sessie: € 70,00 (60 minuten.)
– Oudergesprek, gesprek met derden en een eventuele observatie op school,
inclusief een nagesprek met de leerkracht: € 70 per uur.(incl. BTW)
– telefonisch consult met ouders of school is € 15 per 15 minuten( incl. BTW), tenzij
nadrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd

Afzegging

Bij het afzeggen van afspraken geldt het volgende:
– Behandeling/begeleiding/onderzoek dat minimaal 24 uur van te voren afgezegd
wordt, zal niet in rekening worden gebracht.
– Afzeggen kan mondeling, per mail, telefoon of als de behandelaar niet gelijk kan
reageren op het antwoordapparaat
– Wanneer de afspraak voor behandeling niet minimaal 24 uur van te voren door de
cliënt afgezegd wordt, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
– Bij afzegging van de afspraak door de behandelaar, wordt het consult niet in
rekening gebracht.

Beroepscode

De behandelaar is gehouden aan de beroepscode. Dat houdt in dat alle informatie betreffende de cliënt vertrouwelijk is.(Zie de privacy voorwaarden). De behandelaar bewaart het zwijgen over wat er in verband met de uitoefening van de functie bekend wordt, tenzij er ernstige misstanden of levensbedreigende situaties gesignaleerd worden, die tot spreken verplichten. De cliënt, zo nodig samen met de ouders, moet schriftelijk toestemming geven voordat de geheimhoudingsplicht wordt opgeheven.

De behandelaar stelt geen medische diagnose.
Bij lichamelijke klachten dient de cliënt eerst de huisarts te consulteren.

Tegenover de cliënt

De houding van de behandelaar tegenover de cliënt is gebaseerd op eerbied voor hem of haar.
Aanraking van de cliënt gebeurt altijd met respect voor de grenzen van de cliënt en alleen met een duidelijke functionele bedoeling.
De behandelaar en cliënt beslissen zo veel mogelijk samen hoe de begeleiding wordt geboden.
De hulpverlener zal bij onvoldoende resultaat na het aantal afgesproken behandelingen het vervolg van de behandeling met de cliënt en zo nodig de ouders bespreken.

Indien de behandelaar ter wille van de hulpverlening samenwerkt met andere hulpverleners, verstrekt de behandelaar deze gegevens voor zover die van
belang zijn voor de hulp die de andere hulpverlener dient te verlenen, echter alleen met schriftelijke toestemming van de patiënt/cliënt.

Tegenover andere hulpverleners

De houding van de behandelaar tegenover andere hulpverleners is gebaseerd op respect en solidariteit.
De behandelaar is tot samenwerking met andere hulpverleners bereid als het belang van de cliënt dit vereist en het beroepsgeheim toelaat.
De behandeling van andere behandelaars of artsen mag nooit worden doorkruist.

Betaling

Wanneer ouders gescheiden zijn, gaat de factuur naar de ouder waar de cliënt is ingeschreven. Deze ouder draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor de betaling. Ouders kunnen de kosten onderling verdelen. Wanneer de ouders hierover geen overeenstemming kunnen vinden, is de behandelaar hierin geen partij.

Alle door de behandelaar gefactureerde bedragen  dienen binnen veertien dagen na de datum na factuurdatum te worden voldaan. De cliënt kan betaling niet zomaar nalaten laten met enig beroep op verrekening.
De betaling vindt plaats zoals is overeengekomen met de cliënt (of ouders) bij het aangaan van de therapie.

Het is mogelijk om vooraf het verschuldigde bedrag te betalen. Ook kan het in maandelijkse termijnen vooraf betaald worden.

Wanneer de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt (of de ouders) in gebreke. Bij het sturen van een herinneringsnota is € 10,- administratiekosten in rekening verschuldigd. De cliënt is dan het openstaande bedrag inclusief de in rekening gebrachte kosten verschuldigd.
Ook de extra kosten hiervan komen ten laste van de cliënt.
Indien de betalingsachterstand opgelopen is tot drie maanden zal de behandeling/begeleiding stopgezet worden.

Voortijdig stoppen van de behandeling

Zowel de cliënt als behandelaar is gerechtigd de behandeling/begeleiding te stoppen dan wel op te schorten. Om de behandeling/begeleiding goed af te ronden is het wenselijk dit twee weken van te voren aan te geven.

Privacy voorwaarden

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelaar van de cliënt, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

Het dossier van de cliënt

bevat  documenten als:
– de behandelovereenkomst,
– de ingevulde vragenlijsten,
– gegevens over wat er in de sessies is besproken en gedaan,
– aantekeningen over de(gezondheids-)toestand van de cliënt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     – indien nodig: in het dossier opgenomen gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn en na expliciete toestemming zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

De behandelaar doet zijn best om de privacy van de cliënt te waarborgen. 

Dit betekent onder meer dat de behandelaar:
– zorgvuldig omgaat met de persoonlijke en medische gegevens van de cliënt,
– er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.                                                                                                                                                                                                                                                                                          – behandelaar heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier van de cliënt.
– Er is een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt;
– voor het gebruik voor waarneming, tijdens de afwezigheid van de behandelaar;
– voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als de behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal deze de cliënt eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de
behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur:

Op de factuur die wordt verzonden staan de volgende gegevens:
– naam, adres en woonplaats van de cliënt
– geboortedatum
– behandeldatum
– korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld : consult “Lekker in je vel”,
Daarachter een korte beschrijving van wat er is gedaan (bv. samen boek…. besproken.)
– kosten van het consult ex. BTW en apart de BTW.(21%)